Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
Грудень
 

 

 

Грудень

 


Видано на Дніпропетровщині

 

1546969кп оил
88.50я73
К 63

 

Communication Psychology : manual in 2 parts. Part 1 / V. I. Ponomaryov, A. A. Osypenko, Ia. K. Iagniuk ; V. N. Karazin Kharkiv Nat. Univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. - 156 с
Перевод заглавия: Психологія спілкування
Экземпляры: всего:1 - оил(1).
1546986кп оил
54.1я73
D 53

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases : in 3 Vol.: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova et al. ; Kharkiv Nat. Med. Univ., V. N. Karazin Kharkiv Nat. Univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University. - 2017
Vol. 1. - Kharkiv, 2017. - 228 с
Перевод заглавия: Діагностика, лікування та профілактика основних кардіоваскулярних, скелетно-м'язових захворювань та захворювань сполучної тканини
Экземпляры: всего:1 - оил(1).


1546987кп оил
54.1я73
D 53 Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases : in 3 Vol.: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova et al. ; Kharkiv Nat. Med. Univ., V. N. Karazin Kharkiv Nat. Univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University. - 2017
Vol. 2. - Kharkiv, 2017. - 144 с
Перевод заглавия: Діагностика, лікування та профілактика основних кардіоваскулярних, скелетно-м'язових захворювань та захворювань сполучної тканини
Экземпляры: всего:1 - оил(1).
1546988кп оил
54.1я73
D53

 

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases : in 3 Vol.: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova et al. ; Kharkiv Nat. Med. Univ., V. N. Karazin Kharkiv Nat. Univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University. - 2017
Vol. 3. - Kharkiv, 2017. - 160 с
Перевод заглавия: Діагностика, лікування та профілактика основних кардіоваскулярних, скелетно-м'язових захворювань та захворювань сполучної тканини
Экземпляры: всего:1 - оил(1).1547377кп хр
069.53(477.54)(062.552)
Ш 79


VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова) : матеріали науково-практичного семінару 27 березня 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ім. акад. П. Т. Тронька, Східно-регіон. від. Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Асоц. музеїв вищ. навч. закл. Харкова ; уклад. О. Г. Павлова. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 192 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1547403кп чз 159.923:316.776(036)
Є 15

Євдокимова, Наталя Олексіївна.
Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : путівник з психології для "чайників" / Н. О. Євдокимова, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 182 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


ф1547404кп иск
784.4.(477)
Е 72


 


Єрмакова, Людмила Захарівна.
Душі пісенний вернісаж : збірник пісень / Л. З. Єрмакова. - К. : АЙ-ПРІНТ, 2013. - 383 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1). 

1547408кп хр
930.1+321(477)(02.064)
І-90


Історик і Влада : колективна монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; відп. ред. В. А. Смолій ; твор. кер. проекту І. Колесник. - К. : Інститут історії України НАН України, 2016. - 544 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547378кп бф
94(477-25)(092)(031)
А 15Абліцов, Віталій Григорович.
Київ : енциклопедія / В. Г. Абліцов. - К. : Фенікс, 2016. - 281 с. : фот., портр.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1546967кп хр
620.22:620.97
А 35
Азаренков, Николай Алексеевич.
Перспективные конструкционные материалы нетрадиционной и атомной энергетики : учеб.-метод. пособие / Н. А. Азаренков, В. Е. Семененко, В. И. Ткаченко ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 100 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 89-94
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547323кп оил
94.8
А 39

Акимович, Євген Олександрович.
Європейська культура в афоризмах та висловах. Кн. 9 / Є. О. Акимович. - Одеса : Прес-кур’єр, 2012. - 488 с. - (Нариси української культури)
Экземпляры: всего:1 - оил(1).
ф1547014кп хр
54.573я73
А 64
Ангиография и рентгенэндоваскулярная хирургия торакоабдоминальных кровотечений : учебник / Ю. В. Авдосьев [и др.]. ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 504 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1547380кп бф 027.54.021(477-25):
821.161.2-1
Б 44

 

Бєляєва, Лілія Вікентіївна.
"Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського = "Kobzar" by T. H. Shevchenko within V. I. Vernadsky National library of Ukraine funds : книгознавче та бібліограф. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; наук. консультанти: В. С. Бородін, В. Ю. Омельчук] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 992, [4] с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1547382кп нмо 025.5:321.02(477)](02.064)
Б 59


Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : [монографія] / [Т. Гранчак, В. Бондаренко, С. Горова та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського], 2016. - 324 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 318-323
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).

1547383кп нмо 021.1:001.004(062.552)
Б 59Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 4-6 жовтня 2016 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН ; відп. за вип. О. М. Василенко ; ред. О. З. Клименко. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 640 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1). 

1547384кп чз 821.161.2.09(092)Шев
Б 61


Біленко, Володимир.
"Я тілько хаточку в тім раї...". Важкий шлях Тараса Шевченка до мрії, яка не збулася / В. Біленко. - К., 2015. - 176 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1547304 иск
85.330,76я73
Б 61

Біль, Роман Іванович.
Виховання акторської харизми : метод. посібник / Р. І. Біль. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 232 с. - Бібліогр.: с. 229-230
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1547315кп хр 67.401.0(4УКР)я9
Б 19
Бакалінська, Ольга Олегівна.
Організаційно-правові засади захисту економічної конкуренції в Україні : монографія / О. О. Бакалінська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 189 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

ф1547374кп хр 63.221(4УКР)46
Б 19
Бакалець, Олексій Андрійович.
Скарби монет як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648-1781 рр.) / О. А. Бакалець ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Стилос, 2012. - 334 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1546963кп хр
539.14(075.8)
Б 48
Бережной, Юрій Анатолійович.
Електромагнітні властивості та радіоактивність атомних ядер : навч. посібник / Ю. А. Бережной, Г. М. Онищенко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 152 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 149-150. - Предм. покакажч.: с. 151
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547381кп нмо 027.2:061.1(477)(08)
Б 59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 13 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А. С. Онищенко [и др.]. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 245 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).1547327кп хр
60.546.21
Б 68

Блер, Рубл.
Прагматизм і плюралізм як рушії розвитку великого міста (Чикаго "позолоченої доби", Москва "срібного віку" та Осака епохи Мейджі) / Б. Рубл ; пер. з англ.: Г. Сокуренко, Я. Франко. - К. : Стилос, 2010. - 404 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547389кп хр
070:2(075.8)
Б 77

Бойко, Алла Анатоліївна.
Релігійна журналістика : підручник / А. Бойко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2016. - 303 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547318кп хр
88.7я9
Б 82

Борисюк, Алла Степанівна.
Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз : монографія / А. С. Борисюк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Чернівці : Книги-XXI, 2010. - 436, [4] с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


м1547391кп хр
821(100)'06-1(082)
В 11

В полушаге от себя / сост.: Шри Нади Ади Карана, Шри Махадэва Ади Нидана. - СПб. : ИТД Скифия, 2013. - 416 с. - (Скифия: Антология сетевой поэзии)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


1547001кп хр
91.28
Т 18

 

Василь Іванович Танцюра - професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до 80-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад. О. С. Журавльова. - Харків : [ХНУ им. В. Н. Каразіна], 2017. - 28 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1547010кп хр
54.11я73
В 60


Внутренняя медицина с клинической фармакологией: болезни крови : учеб. пособие / Ф. М. Абдуева, О. Ю. Бычкова, Л. В. Богун и др. ; под ред.: Н. И. Яблучанского, В. Н. Савченко ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 200 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


1547008кп хр
54.123я73
В 60


 


Внутренняя медицина с клинической фармакологией: болезни легких : учеб. пособие / Ф. М. Абдуева, О. Ю. Бычкова, П. А. Гарькавый и др. ; под ред.: Н. И. Яблучанского, В. Н. Савченко ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 196 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546960кп хр
54.15я73
В 60
 

Внутренняя медицина с клинической формакологией: эндокринные болезни : учеб. пособие / О. Ю. Бычкова, П. А. Гарькавый, М. Ю. Горшунская и др. ; под ред.: Н. И. Яблучанского, В. Н. Савченко ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 252 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1546976кп хр
22.33я73
В 61 


Вовк, Руслан Володимирович.
Електрика і магнетизм : навч. посібник / Р. В. Вовк, А. В. Попов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-е вид. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 148 с. : іл. - Бібліогр.: с. 144-145. - Предм. покажч.: с. 146-147
Экземпляры: всего:1 - хр(1).ф1547392кп иск
75.3(450)(084)
В 83
Врятовані скарби Італії : 17 картин з колекції Музею Кастельвеккіо у Вероні: червень 2016 / Музей Ханенків ; упоряд. О. Живкова. - [Київ], [2016]. - 22 с. : кольор. іл.
Перевод заглавия: Еesori italiani salvati. 17 dipinti dalla collezione del Museo di Castelvecchio di Verona: giugno 2016
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

ф1547369кп хр
31.354я9
Г 13


 


Газ природний, палива та оливи : монографія / М. П. Андріїшин, Я. С. Марчук, С. В. Бойченко, Л. А. Рябоконь. - Одеса : Астропринт, 2010. - 229 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1547393кп чз 159.97:616.8(075.8)
Г 17Гальчук, Оксана Ярославівна.
Клінічна психологія / О. Я. Гальчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - К. : Атіка, 2012. - 216 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 1547394кп хр
821.161.2'06-311.6
Г 35
ГЕО
Один другу : роман / ГЕО. - К. : Фенікс, 2016. - 429 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547395кп хр
821.16(062.552)
Г 54


Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали міжнар. наук. конф. до дня слов’ян. писемності і культури (Київ, 24 травня 2016 р.) / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; ред., авт. передм. О. С. Онищенко, ред. Н. П. Бондар, ред. Л. А. Дубровіна [та ін.]. - К. : Ін-т рукопису НБУВ, 2016. - 415 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547307кп хр
83.3(4)-446я9
Г 55Глушко, Олександр Кіндратович.
Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність : монографія / О. К. Глушко. - К. : Арістей, 2010. - 188 с. - Бібліогр.: с. 181-188
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547396кп хр
821.161.2'06-2
Г 61

Голос тихої безодні та інші голоси. МоноЛІТ : антологія сучасної української монодрами: моноп'єси / упоряд. Н. Мірошниченко. - К. : Фенікс, 2016. - 319 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1547397кп хр
821.161.2'06-312.9
Г 65
Гончаров, Олег Васильович.
Савейна. Таємниці червоного каньйону : роман / О. В. Гончаров. - К. : Фенікс, 2016. - 351 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1)

.

 


1547398кп хр
94(477)"19"(092)
Г 70


Горобець, Олександр Олександрович.
Постаті з вирію : повісті, нариси / О. О. Горобець. - К. : Фенікс, 2016. - 175 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547003кп чз
65.428я73
Г 83


Григорова-Беренда, Лариса Іванівна.
Теорія і практика зовнішньої торгівлі : навч. посіб. / Л. І. Григорова-Беренда, М. В. Шуба ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 135 с. : табл. - Бібліогр.: с. 93-95
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1546990кп оил
30.11я2
Г 90

Груцяк, Василий Иванович.
Русско-арабский словарь терминов инженерной графики / В. И. Груцяк ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 136 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

м1547399кп хр
821.161.2'06-3
Г 97
Гуцало, Євген Пилипович.
Скажений чорнобильський собака : вибрані твори / Є. П. Гуцало. - К. : Знання, 2014. - 221 с. - (Скарби)
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1546983кп хр
51.230
Д 18Даниленко, Георгий Николаевич.
Рациональное питание младших школьников / Г. М. Даниленко, Ж. В. Сотникова-Мелешкина, Е. Г. Авдиевская ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 104 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547002кп чз
65.04-18я73
Д 36

Державна економічна політика регіонального розвитку : навч. посібник / М. А. Латинін [та ін.] ; ред.: М. А. Латинін, В. Б. Родченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 420 с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1546964кп хр
28.55я73
Д 40

Джамєєв, Вадим Юрійович.
Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин : навч. посібник / В. Ю. Джамєєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 208 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1547310кп хр
63.3(4УКР5)-37я9
Д 58Довбищенко, Михайло Володимирович.
Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI - перша половина XVII ст.) : [монографія] / М. Довбищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2008. - 882 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 


1547400кп хр
821.161.2'06-32
Д 71Дочинець, Мирослав.
Книга надиху. Уроки світу, Неба і людей / М. І. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2015. - 240 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1546985кп хр
88.62-2
Д 84

Дусавицкий, Александр Константинович.
Психология личности и развивающего обучения / А. К. Дусавицкий ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 100 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 
ф1547364кп хр 66.74(4УКР5),2я9
Д 99
Дядюк, Мирослава Степанівна.
Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю : монографія / М. Дядюк ; Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Львів : Астролябія, 2011. - 365 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

ф1547402кп хр
930.1(477)(059)
Е 44Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 8 / гол. ред. В. А. Смолій. - К. : Інститут історії України НАН України, 2014. - 394 с
Перевод заглавия: EJDOS. Istoriographic Almanac
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

ф1547401кп хр
930(477)(059)
Е 44

Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 3 : Бібліотека "Ейдосу" / гол. ред. В. А. Смолій. - К. : Інститут історії України НАН України, 2009. - 483 с
Перевод заглавия: Historical Almanac
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546991кп чз
65.051я73
Е 45
Економічна статистика : навчальний посібник / В. М. Соболєв [та ін.] ; ред. В. М. Соболєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 387 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

1547297кп хр
65.9(4УКР)28я9
Е 45

Екосередовище і сучасність : [у 8-ми т.]: монографія / С. І. Дорогунцов [та ін.]. - К. : Кондор. - 2006. - ISBN 978-966-351-084-2
Т. 5 : Управління екосередовищем в умовах регіоналізації. - К. : Кондор, 2006. - 446 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


 


1547298кп хр
65.9(4УКР)28я9
Е 45Екосередовище і сучасність : [у 8-ми т.]: монографія / С. І. Дорогунцов [та ін.]. - К. : Кондор. - 2006. - ISBN 978-966-351-084-2
Т. 6 : Екосередовище та євроінтеграційні процеси. - 2007. - 622 с. : табл., рис.
Экземпляры: всего:1 - хр(1)
Аннотация: Проблеми охорони природного середовища в умовах глобалізації, місце і роль України у геополітичній структурі світового господарства.
1547299кп хр
65.9(4УКР)28я9
Е 45

 Екосередовище і сучасність : [у 8-ми т.]: монографія / С. І. Дорогунцов [та ін.]. - К. : Кондор. - 2006
Т. 7 : Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовим полем. - 611 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).ф1547466кп хр
069.5:94(477)(092)
З-11
 

З музейного досьє. Кузьма Дерев’янко / Нац. музей історії України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; відп. за вип. Л. В. Рибченко. - К. : Фенікс, 2016. - 48 с. : іл., фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

 

ф1547365кп хр
84(4УКР)6-49
З-12


Забужко, Оксана.
Вибране листування на тлі доби: 1992-2002 : з доданими творами, коментарями, причинками до біографії та іншими документами / О. Забужко, Ю. Шевельов. - К. : Висока Полиця : ВД Факт, 2011. - 499 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546972кп хр
22.317я73
З-41

Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики : у 2-х ч. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Ч. 1 : Термодинаміка : навч. посібник / уклад.: А. Г. Гах, В. Д. Ходусов, А. С. Наумовець. - Харків, 2016. - 138 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547405кп иск 78.011.26(092)Цой
З-43
Звезда по имени Виктор Цой / [сост. В. Н. Калгин]. - М. : АСТ, 2017. - 463 с. : фот. - (Личный архив). - Библиогр. в примеч.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

1547406кп хр
821.161.2'06-3(082)
З-48Зелений час : антологія творів для підлітків: поезія, проза / упоряд., авт. передм. Н. М. Вернигора. - К. : Фенікс, 2016. - 394 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547407кп хр
821.161.2'06-311.1
З-48

Зеленська, Соломія.
Сповідь священика : роман / С. Зеленська. - К. : Фенікс, 2016. - 208 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546977кп хр
81.411.1-03я43
К 17


Калашник, Володимир Семенович.
Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики : збірник наукових праць / В. С. Калашник ; Мін-во науки і освіти України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 130 с. - Бібліогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547314кп хр
65.261.8я9
К 17

Калюга, Євгенія Василівна.
Фінансово-господарський контроль у системі управління : монографія / Є. В. Калюга ; Київ. нац. економ. ун-т . - К. : Ельга : Ніка-Центр, 2002. - 360 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1547409кп хр
821.161.2'06-311.1
К 26
Карп'юк, Марія Юріївна.
Дорога додому : повість, оповідання / М. Ю. Карп'юк. - К. : Фенікс, 2016. - 175 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547410кп хр
821.161.2'06-312.9
К 26

Карпенко, Олена Олексіївна.
Підручник янгола : роман / О. О. Карпенко ; худож. Т. Гущина. - К. : Фенікс, 2016. - 255 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1547411кп оил 811.124'02+811.14'02(07)
К 47


 
Класичні мови і сучасне мовознавство : хрестоматия / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: І. О. Голубовська, В. М. Шовковий. - К. : Київський університет, 2015. - 400 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

1547317кп хр
60.561.3я9
К 49
 

Климанська, Лариса Дмитрівна.
Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної "кухні" : монографія / Л. Д. Климанська ; Львів. політехн. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. - 332 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1547412кп хр
016:002.2(477)
К 53Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; ред. О. С. Онищенко [та ін.]. - К. : НБУВ. - (Національна бібліографія України)
Вип. 19 : Ч - Я / упоряд. В. С. Гоїнець [та ін.]. - К. : НБУВ, 2016. - 663 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547413кп хр
821.161.2'06-3
К 55

Кобзар, Володимир Федорович.
Хроніка буднів : новели, повість / В. Ф. Кобзар. - К. : Фенікс, 2016. - 159 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1547325кп хр
65.262.2-09я9
К 56


 

Ковалев, Алексей Петрович.
Кредитный риск-менеджмент : монография / А. П Ковалев. - К. : Сузір'я, 2007. - 406 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

 

1547414кп хр
821.161.2'06-312.9
К 56

Коваленко, Володимир Володимирович.
Слобідська відьма : роман / В. В. Коваленко. - К. : Фенікс, 2016. - 287 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547322кп хр
67.402(4УКР)я9
К 56

Ковальчук, Андрій Трохимович.
Фінансове право: проблеми розвитку та застосування : монографія / А. Т. Ковальчук, А. В. Матіос ; ред. Л. К. Воронова ; Київ. ун-т ринк. відносин. - К. : Парламентське вид-во, 2010. - 480 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1547305кп хр
67.0я9
К 56


Ковальчук, Олександр Михайлович.
Теорія права у працях вчених Київського університету (ХІХ - початок ХХ століття) : монографія / О. М. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 192 с. - Бібліогр. : с. 174-190
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547313кп хр
22.654.137я9
К 56

Кованько, Володимир Володимирович.
Свойства лунного грунта и проблемы его разработки : монография / В. В. Кованько, Н. Г. Лустюк, А. А. Комиссарчук ; Нац. акад. наук Украины, Нац. косм. агенство Украины, Науч.-исслед. центр аэрокосм. информ. и космич. мониторинга. - Львов : ЄвроСвіт, 1998. - 192 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1547415кп хр 311.312:343.37(477)(02.064)
К 56
 

Ковтун, Наталія Василівна.
Статистичне оцінювання тіньового сектора економіки в контексті національного рахівництва. Проблеми методології і практики : монографія / Н. В. Ковтун, С. В. Огреба ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2016. - 223 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 175-198
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547301кп хр 67.408.06(4УКР)я9
К 56 

Ковтун, Наталія Ярославівна.
Види додаткових покарань для неповнолітніх : монографія / Н. Я. Ковтун. - К. : Ін Юре, 2011. - 208 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547319кп хр
65.52-933я9
К 59 

Козюк, Віктор Валерійович.
Монетарні засади глобальної фінансової стабільності : монографія / В. В. Козюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 728 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547416кп хр 930(477)"198/199"(02.064)
К 60
 


Колесник, Ірина.
Інститут історії України: Нове українське відродження : [монографія] / І. Колесник ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 273 с. - (Студії з інституціональної історії)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547417кп иск
745.016.4(477)(02.064)
К 64
 

Коновалова, Ольга Володимирівна.
Антропоморфні мотиви української народної орнаментики : монографія / О. В. Коновалова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. - 156 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).
ф1547375кп хр
65.292.34-98я73
К 68
Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; ред.: Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнєцова. - 2-е вид., випр. и доп. - К. : УБС НБУ, 2010. - 314 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547418кп хр
613.88
К 75
Кочарян, Гарник Суренович.
Эрогенные стимулы и сексуальность / Г. С. Кочарян. - Харьков : Рожко С. Г., 2017. - 152 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546966кп хр
88.9-8я9
К 75

Кочарян, Игорь Александрович.
Система радости: эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция : монография / И. А. Кочарян ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 288 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546978кп хр
83.3(7СПО)6-022я73
К 77
Кравець, Олена Миколаївна.
Неоміфологізм в американській літературі ХХ - початку ХХІ століть : навч. посіб. для студентів філолог. ф-ту і ф-ту інозем. мов / О. М. Кравець ; Мін-во науки і освіти України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 95 с. - Бібліогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547419кп хр
329.733-043.96(477)
К 77

Кравченко, Валерій Іванович.
Звільнення від "малоросійства" / В. Кравченко. - К. : Фенікс, 2017. - 308 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1547420кп хр 821.133.1.09'06(092)
Бов(02.064)
К 82Криворучко, Світлана Костянтинівна.
Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія / С. К. Криворучко. - К. : Видав. дім Дмитра Бураго, 2012. - 427 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547421кп хр
94(477-25)
К 88


Кудрявцев, Лев Олексійович.
Наш стародавній Київ : нариси / Л. О. Кудрявцев. - К. : Фенікс, 2016. - 399 с. : іл., фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547302кп хр
65.291-823.2-21я9
К 89

Куйбіда, Микола Степанович.
Удосконалення управління якістю на підприємствах та організаціях : монографія / М. С. Куйбіда. - Рівне : ПП ДМ, 2011. - 160 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547422кп иск
792.2(477)(092)Кур(01)
К 93

Лесь Курбас, 1906-2016 рр. : бібліогр. довідник / Публ. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих ; уклад.: Л. Криворучко, В. Шкарабан, М. Іванова. - К. : Фенікс, 2016. - 225 с. : 4 вкл. арк. фот.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


 

ф1547423кп хр
27-523.3(33)(084)
Л 69

 

Логвиненко, Александр.
Храм Воскресения Христова. Голгофа и Гроб Господень : главные святыни христиан всего мира : фотографии и пояснения (Иерусалим, Старый город) / А. Логвиненко. - К. : АДЕФ-ПРИНТ, 2016. - 67 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1547312кп хр
32.844.1я9
М 59Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля : монографія / І. А. Большакова, М. Р. Гладун, Р. Л. Голяка та ін. ; ред. З. Ю. Готра ; Львів. політех. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. - 412 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547425кп хр
821.161.2'06-31
М 18Малаш, Олександра Василівна.
Любові багато не буває : роман / О. В. Малаш. - К. : Фенікс, 2016. - 271 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547426кп хр
821.161.2'06-1
М 23Манжура, Іван.
Іван Голик : поема-казка / І. Манжура ; худож. В. Єрмаков. - Дніпро ; Рубанівське : Навіки, 2015. - 64 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

м1547427кп хр
821.161.1'06-312.4
М 26

 

 

Маринина, Александра.
Бой тигров в долине : роман: в 2-х т. Т. 2 / А. Маринина. - М. : Эксмо, 2012. - 349 с. - (Русский бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546965кп чз
83.3(4УКР)5-44я9
М 33

 

Матвєєва, Тетяна Степанівна.
Український роман другої половини ХІХ століття: модель світу, жанрові трансформації : монографія / Т. С. Матвєєва ; Мін-во науки і освіти України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 419 с. - Бібліогр.: с. 371-406
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1547428кп хр 821.161.2(477)'06-3
М 33

 

Матвеев, Александр Иванович.
Такая беспощадная любовь : повести, рассказы / А. И. Матвеев. - К. : Наукова думка, 2012. - 203 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1547320кп хр
65.050.11я9
М 48

 

Мельник, Алла Федорівна.
Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві : монографія / А. Ф. Мельник, О. В. Длугопольський. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 239 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547300кп хр
65.433.1с51я9
М 48
Мельниченко, Світлана Володимирівна.
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія / С. В. Мельниченко ; Київ. нац. торг.-еконон. ун-т. - К. : [Вид-во Київ. нац. торг.-економ. ун-т], 2008. - 492 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547429кп хр
1548223 аб
342.725:94(477)
М 48 

 

Мельничук, Сергій Андрійович.
Моя боротьба за мову : документальне висвітлення методів “історичного складання” російськомовного населення України / С. А. Мельничук. - 2-е вид., допов. - К. : Талком, 2017. - 575 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

ф1547371кп хр 60.723.4(4УКР)64
М 53 

 


Месле, Франс.
Смертність та причини смерті в Україні у ХХ столітті. Зошит № 152 / Ф. Месле, Ж. Валлен ; за участю: В. Школьников, С. Пирожков, С. Адамець ; пер. з фр. Є. Марічев ; ред. С. Пирожков ; Нац. ін-т демогр. дослідж, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки, Моск. центр демографії та екології людини. - К. : Стилос, 2008. - 415 с. - (Криза здоров'я у країнах колишнього СРСР)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546957кп по 537.8:004.94(075.8)
М 54
 

Методи комп'ютерного експерименту в радіофізиці : навч. посібник / М. В. Андрєєв [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 256 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці глав
Экземпляры: всего:1 - по(1). 

1547438кп хр
821.161.2'06-312.6
Н 30
 

Нарубина, Єва.
Я : повість / Є. Нарубина. - К. : Фенікс, 2016. - 399 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547439 нмо 027.54.021(477)(082)
Н 34

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; ред. В. Попик. - К. : НБУВ. - 1998
Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій / ред. В. Горовий. - К. : НБУВ, 2016. - 612 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).

 1547441кп чз 339.5:339.977(075.8)
Н 41


Негода, Анна Вікторівна.
Основи прогнозування світових ринків : навчальний посібник / А. В. Негода ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2013. - 207 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


1546998кп хр
502.175(075.8)
Н 47
 

Некос, Алла Наумівна.
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: дистанційні методи : підручник / А. Н. Некос, А. Б. Ачасов, Е. О. Кочанов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 244 с. : іл. - (Бібліотека еколога). - Бібліогр.: с. 236-243. - Предм. покажч.: с. 234-235
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1546971кп хр
63.3(0)323-02я9
Н 57 

Нетушил, Иван Вячеславович. Очерк римских государственных древностей : в 2 т. / И. В. Нетушил ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 2014
Т. 1 : Государственное устройство Рима до Августа : монография / сост.: С. И. Посохов, И. П. Сергеев, А. Н. Токарев. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 704 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547311кп хр
67.408(4УКР)-324я431
Н 73


 

Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Питання застосування нового Кримінального кодексу України" 25-26 жовтня 2001 р. м. Харків / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, ТraССС, Амер. Ун-т, Харків. Центр по вивч. організ. злочинностіі, Ін-т вивч. проблем злочинності Акад. прав. наук України ; гол. ред. В. В. Сташис. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 272 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1546981кп бф 88.946(4УКР)к12я7
Н 83 

Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності : навч.-метод. посібник / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; авт.-уклад.: К. А. Андроннікова, О. Л. Луценко. - Х. : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2015. - 68 с. - Бібліогр.: с. 60
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

1546982кп хр
504.5(075.8)
Н 83 

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник / Н. В. Максименко та ін. ; Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування Наук.-метод. ради МОН України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 3-тє вид. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 264 с. - (Бібліотека еколога). - Бібліогр.: с. 234-242
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547443кп хр
535.51
О-40


Одарич, Володимир Андрійович.
Прикладна фотометрична еліпсометрія / В. А. Одарич. - К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. - 416 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

ф1547372кп
бф 75.491.0г.я9
О-54


Олимпийский спорт : в 2-х т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. - К. : Олимпийская литература. - 2009. - ISBN 978-966-8708-16-9
Т. 1 / В. Н. Платонов, М. М. Булатова, С. Н. Бубка и др. - К. : Олимпийская литература, 2009. - 735 с. : фот.цв.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).ф1547373кп
бф 75.491.0г.я9
О-54 

Олимпийский спорт : в 2-х т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. - К. : Олимпийская литература. - 2009. - ISBN 978-966-8708-16-9
Т. 2 / В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, М. М. Булатова и др. - К. : Олимпийская литература, 2009. - 695 с. : фот.цв.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

1547011кп хр
91.28
П 12


Ольга Григорівна Павлова - історик, мистецтвознавець та музеєзнавець : біобібліографічний покажчик / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад. Ю. Ю. Полякова. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 44 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1547444кп чз
159.96-044.372(075.8)
О-75 


Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посібник / Н. О. Євдокимова [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 342 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1). 

1546993кп оил
83.3(4ВЕЛ)-47я9
П 35 

Піхтовнікова, Лідія Сергіївна.
Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук ; Мін-во науки і освіти України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 175 с. - Бібліогр.: с. 143-167
Экземпляры: всего:1 - оил(1).


 

 

1546959кп чз 65.9(4УКР)261.3я73
П 16Пантелєєв, Віталій Павлович.
Бюджетна система : навч. посібник / В. П. Пантелєєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 378 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 282-288
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


 

1547448кп хр
002.1+050(477)]:00
1.817"20"(02.64)
П 19Пастушенко, Олена Василівна.
Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / О. В. Пастушенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 563 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547449кп чз
378(477)(07)
П 24
 

Педагогіка вищої школи : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: В. А. Бугров, А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин ; ред. Л. Воронцова. - К. : Київський університет, 2016. - 543 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

 

1546994кп оил
81.432.4-55я9
П 35

 

 Пихтовникова, Лидия Сергеевна.
Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, В. В. Самарина ; Мин-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 159 с. - Библиогр.: с. 130-155
Экземпляры: всего:1 - оил(1).


 

1546973кп хр
83.3(4РОС)5-4
П 44
 

Поддубная, Рита Никитична.
Современность классики : избранные труды / Р. Н. Поддубная ; сост.: И. И. Московкина, Т. А. Шеховцова ; Мин-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 539 с. - Библиогр.: с. 522-523
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

 

1547452кп хр
821.161.2'06-31
П 56


 


Пономаренко, Сергій Анатолійович.
Тенета бажань : роман / С. А. Пономаренко. - К. : Дуліби, 2014. - 367 с. - (Склянка крові з льодом). - (Дулібський детектив)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546989кп чз 531+539.19(075.8)
П 58


 

Попов, Анатолій Васильович.
Механіка і молекулярна фізика : навч. посіб. / А. В. Попов, Вовк Р. В. ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-е вид. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 172 с. : граф., рис. - Бібліогр.: с.169-170 . - Предм. покажч.: с. 171
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

1546975кп хр
535(075.8)
П 58
 

Попов, Анатолій Васильович.
Оптика : навч. посіб. / А. В. Попов, Вовк Р. В., В. І. Білецький ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 100 с. : граф., рис. - Бібліогр.: с. 97. - Предм. покажч.: с. 95-96
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547324кп хр
65.9(4УКР)301-24я9
П 58
 

Попович, Петро Ярославович.
Операційний аналіз: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія / П. Я. Попович. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 167 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547303кп хр 65.9(4УКР)305.736-24я9
П 58

 


Попович, Петро Ярославович.
Організація і методологія операційного аналізу : монографія / П. Я. Попович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 260 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
 

ф1547453кп иск 780.616.432.083
П 58 

Попцова-Ломакина, Елена Егоровна.
Музыка моей души : музыкальные зарисовки: пьесы и ансамбли для фортепиано: вокальная лирика / Е. Е. Попцова-Ломакина. - Дн-ск : Инновация, 2010. - 95 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


 

1547013кп хр 74.480(4УКР)я43
П 78
 

Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. праць / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; ред. Ю. В. Холін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Вип. 7. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 164 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547455кп чз 37.015:331.548(075.8)
П 84

 


Профорієнтація : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд. Г. К. Юрчинська. - К. : Київ. ун-т, 2016. - 271 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


 

 

1547006кп хр
28.4г
П 88


 

Пугач, Борис Яковлевич.
Научные школы Харьковского университета в микробиологии / Б. Я. Пугач ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 276 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546996кп хр
74.483(4УКР-4ХАР)6
П 88
 

Пугач, Евгений Петрович.
О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине XX - в начале XXI века / Е. П. Пугач ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харков : [ХНУ им. В. Н. Каразина], 2016. - 172 с. : фот. - Именной указ.: с. 166-171
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546962кп чз
551.5(075.8)
Р 47
Решетченко, Світлана Іванівна.
Метеорологія та кліматологія : навч. посібник / С. І. Решетченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 218 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


 

1547459кп хр 159.932.8:616.89-
008.441.44
Р 49
Рибалка, Валентин Васильович.
Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. - К. : Шкільний світ, 2009. - 120 с. - (Бібліотека Шкільного світу). - Библиогр.: с. 117-119
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1547461кп бф 159.923.38:37.091.
212.3(038)
Р 49 


Рибалка, Валентин Васильович.
Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості : термінолог. словник / В. В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 423, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

1547460кп хр
159.923.2(07)
Р 49
 

Рибалка, Валентин Васильович.
Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. В. Рибалка. - К. : Шкільний світ, 2010. - 128 с. - (Бібліотека Шкільного світу). - Глосарій: с. 121-122. - Библиогр.: с. 123-126
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547462кп хр
821.161.2'06-31
Р 49 

Рижко, Олена Миколаївна.
Ще одна історія про... : роман / О. М. Рижко. - К. : Фенікс, 2016. - 191 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1546974кп хр
533.951(075.8)
Р 65
Розповсюдження та загасання електромагнітних хвиль у неоднорідній та обмеженій плазмі : навч. посібник / М. О. Азарєнков [и др.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 140 с. - Бібліогр.: с. 138-139
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546961кп хр
544.35(075.8)
Р 82 


Рубцов, Володимир Іванович.
Потенціометричні методи дослідження розчинів : навч. посібник / В. І. Рубцов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 251 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці лаб. робіт
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546997кп хр
544(075.8)
Р 82

Рубцов, Володимир Іванович.
Фізична хімія: задачі та вправи : навч. посібник / В. І. Рубцов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-е вид., випр. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 415 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 385-386
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547015кп хр
81.411.2-9я73
Р 89 

Русский язык : учебник для иностранных студентов 1 курса нефилологических специальностей / Мин-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; сост.: Т. Н. Алексеенко, Е. В. Копылова, И. Н. Кушнир и др.; ред. Н. И. Ушакова. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 191 с. : табл. - Библиогр.: с. 192
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547366кп хр
60.561.38я9
Р 92


 

Рущенко, Ігор Петрович.
Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : монографія / І. П. Рущенко. - Харків : ФОП Павленко О. Г., 2015. - 266 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547464кп хр 159.923(081.132)
Р 93Рыбалка, Валентин Васильевич.
Психология развития творчески одаренной личности : науч.-метод. пособие / В. В. Рыбалка ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т одарен. ребенка. - К. : [Информационные системы], 2011. - 392 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

ф1547507кп чз 111.32:159.923:37.
015.311(07)
Р 93 

Рыбалка, Валентин Васильевич.
Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В. В. Рыбалка ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых НАПН Украины, Ин-т одарен. ребенка НАПН Украины. - Житомир ; К. : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 871, [1] с. - Библиогр. в конце разд.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1547467кп хр
821.161.2'06-1
С 24Сверстюк, Євген Олександрович.
Писані синім крилом / Є. О. Сверстюк ; упоряд. О. Голуб ; худож. М. Б. Гутман. - К. : Кліо, 2015. - 255 с. : портр.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1547468кп иск 7:061.2(477)"1993/2015"
С 42
 

Сквот на улице Олеговская (1993-2015) / сост.: И. Кновалов, А. Варваров. - К. : НВП Інтерсервіс, 2015. - 178 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


 

1547470кп чз 821.161.2.09(092)Шев
С 48 

Слободян, Олександр.
Інтенсив Тараса Шевченка. Герменевтичний об'єм / О. Слободян, О. Яковина. - К. : Києво-Могилянська академія, 2016. - 288 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1547473кп оил 811.1'38(02.064)
С 80 

Стиль і переклад : зб. наук. пр. Вип. 1 (2) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. В. Смущинська. - К. : Київський університет, 2015. - 447 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).


 

1547472кп оил 811.1'38(02.064)
С 80


 

Стиль і переклад : зб. наук. пр. Вип. 1 (1) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. В. Смущинська. - К. : Київський університет, 2014. - 430 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).


 

1546999кп хр
65.9(4УКР)-551я9
С 83
 

Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку національного господарства : монографія / В. П. Третяк, О. І. Давидов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 244 с. : граф., табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547474кп хр
821.161.2'06-31
С 86


 

Строкань, Юрій Валерійович.
Колекція недопитих вин : роман / Ю. В. Строкань. - К. : Фенікс, 2016. - 335 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547306кп хр 67.404.212.47(4УКР)я9
С 89 

Сударенко, Олена Володимирівна.
Право на житло: державне фінансування будівництва : монографія / О. В. Сударенко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 316 с. - Бібліогр.: с. 279-315
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

ф1547475кп хр
613.4
С 89 

Сумская, Ольга Вячеславовна.
Секреты красоты / О. В. Сумская. - Харьков : Ранок : Веста, 2011. - 192 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1547476кп хр
821.161.2'06-31
С 96 

Сьома, Роксолана.
Голова : роман / Р. Сьома. - К. : Фенікс, 2016. - 191 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1546980кп чз
63.3(4УКР)я73
Т 18 

Танцюра, Василь Іванович.
Історія Слобідської України : навч. посібник / В. І. Танцюра, О. О. Пересада ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2016. - 303 с. - Бібліогр.: с. 294-301
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1546958кп чз
63.3(4УКР)я73
Т 18
Танцюра, Василь Іванович.
Історія України : навч. посіб. / В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 491 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


 

 

1547009кп хр
537.8(075.8)
Т 33 

Теоретична електродинаміка : підручник / О. В. Багацька [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 412 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 406. - Предм. покажч.: с. 407-411
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1546979кп хр
622.32(075.8)
Т 35

 


 

Терещенко, Віктор Олександрович.
Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини : навч. посіб. / В. О. Терещенко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 88 с. : іл. - Бібліогр.: с. 87
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547477кп чз 159.9:613(075.8)
Т 35


 

Терлецька, Лариса Гаріївна.
Психологія здоров'я: арт-терапевтичні технології : навч. посібник / Л. Г. Терлецька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2015. - 119 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1547479кп хр
821.161.2-1+75
(084.1)]'06(477)
Т 48 

Ткаченко, Сергій Іванович.
Під знаком Ярила / С. І. Ткаченко, В. В. Копайгоренко. - К. : Бізнесполіграф, 2014. - 132 с. : іл. кольор.
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

 

1547478кп хр
821.161.2.09'06
(092)Сор(02.064)
Т 48 

Ткаченко, Сергій.
Лісові денники Петра Сороки: малярство і метафізика : монографія / С. І. Ткаченко. - Харків : Слово, 2016. - 197 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

 

ф1547480кп хр
821.161.1-31
Т 53 

Толстой, Лев Николаевич. Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой ; [под общ. ред. В. Г. Черткова]. - М. : Художественная литература. - 1928
Т. 14 : Война и мир. Черновые редакции и варианты : ч. 2 / подгот. текста и коммент. Н. С. Родионов. - 1953. - 445 с. - (Серия первая. Произведения)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547481кп хр
821.161.1-31
Т 53 

Толстой, Лев Николаевич. Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой ; [под общ. ред. В. Г. Черткова]. - М. : Художественная литература. - 1928
Т. 35 : Произведения. 1902-1904 / подгот. текста и коммент.: А. П. Сергеенко, В. С. Мишин ; предисл. Н. С. Родионов. - 1950. - 708 с. - (Серия первая. Произведения)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547482кп хр
821.161.1-31
Т 53


 

Толстой, Лев Николаевич. Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой ; под общ. ред. В. Г. Черткова. - М. : Художественная литература. - 1928
Т. 60 : Письма. 1856-1862 / подгот. текста и коммент.: М. А. Цявловский, О. В. Воронцова-Вельяминова, Н. С. Родионов. - 1949. - 557 с. - (Серия третья. Письма)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

ф1547483кп хр
821.161.1-31
Т 53 

Толстой, Лев Николаевич. Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой ; [под общ. ред. В. Г. Черткова]. - М. : Художественная литература. - 1928
Т. 70-71 : Письма. 1897. 1898 / подгот. текста и коммент.: С. В. Короленко, В. С. Мишин. - 1954. - 567 с. - (Серия третья. Письма)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547484кп хр
821.161.1-31
Т 53 


Толстой, Лев Николаевич. Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой ; под общ. ред. В. Г. Черткова. - М. : Художественная литература. - 1928
Т. 84 : Письма к С. А. Толстой. 1887-1910 / подгот. текста и коммент.: П. С. Попов, Н. Н. Гусев. - 1949. - 444 с. - (Серия третья. Письма)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547017кп хр 26.3(4УКР55)я9
У 28


Удалов, Игорь Валерьевич.
Трансформация геологической среды под влиянием техногенных процессов в условиях Северо-Восточного Донбасса : монография / И. В. Удалов ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 176 с. : граф., карты, табл. - Библиогр.: с. 134-146
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1547486кп хр 94:929(477)(082)
У 45

 


Українська біографістика : зб. наук. праць Інституту біографічних досліджень. Вип. 12 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 494 с : Biographistica Ukrainica
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547489кп хр 811.161.2(02.064)
У 45


 


Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. Вип. 43 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А. К. Мойсієнко. - К. : Київський університет, 2013. - 119 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1547488кп хр 811.161.2(02.064)
У 45 

Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. Вип. 42 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А. К. Мойсієнко. - К. : Київський університет, 2012. - 111 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547490кп хр 811.161.2(02.064)
У 45 


Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. Вип. 1 (44) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А. К. Мойсієнко. - К. : Київський університет, 2014. - 143 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547487кп хр 811.161.2(02.064)
У 45
Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. Вип. 1 (45) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А. К. Мойсієнко. - К. : Київський університет, 2015. - 111 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547308кп хр
84(4УКР)6-46
У 45


 


Український палімпсест. Оксана Забужко у розмові з Ізою Хруслінською / ред.: І. Андрусяк, О. Забужко ; пер. з пол. Д. Матіяш. - К. : КОМОРА, 2014. - 406 с. - (Бібліотека польського інституту у Києві)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1548462кп обр
ф 1548463 обр
ф1548464 обр
ф1548465 обр
025.45(083.44)
У 59Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік) / Кн. палата України ім. Івана Федорова ; гол. ред. М. І. Сенченко. - К. : Кн. палата України, 2017. - 1096 с
Экземпляры: всего:4 - обр(4).

 

 

ф1548466кп обр
ф1548467 обр
ф1548468 обр
ф1548469 обр
025.45(083.86)
У 59

 

 

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик (зведений) / Кн. палата України ім. Івана Федорова ; гол. ред. М. І. Сенченко. - К. : Кн. палата України, 2017. - 904 с
Экземпляры: всего:4 - обр(4).


 

ф1547370кп хр 65.9(4УКР)291.92-21я9
У 67 

 

Управління затратами підприємства : монографія / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін. - К. : Лібра, 2007. - 319 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

 

1546995кп хр
28.573я431
Ф 50

 

 

Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук : ІІ-й наук.-метод. інтернет-семінар, Харків (Україна), 14 груд. 2016 р. : матеріали / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів рослин ; наук. ком.: В. В. Жмурко, Н. Ю. Таран, М. М. Мусієнко та ін. - Харків, 2017. - 76 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547005кп хр
621.375.826
Ф 79

 

Формирование и селекция поперечных мод в лазерных резонаторах : монография / А. В. Дегтярев [и др.] ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 212 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 196-208
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1547321кп хр
67.52я9
Ф 94 

Фунікова, Олена Володимирівна.
Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці : монографія / О. В. Фунікова ; ред. В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2008. - 144 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547012кп хр
63.1(4УКР-4ХАР)я43
Х 21


Харківський історіографічний збірник. Вип. 15 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. С. І. Посохов. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 340 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).ф1547016кп хр
74.483(4УКР-4ХАР)
Х 21Харківський університет (1917-1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад., вступ. ст., наук. ред. В. Ю. Іващенко, уклад.: Ю. А. Кісельова та ін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 432 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547367кп хр 65.9(4УКР)28я9
Х 30
Хвесик, Михайло Артемович.
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян ; Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К. : Кондор, 2007. - 479 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547007кп хр
76.006я73
Х 43


 

 

Хижняк, Олександр Володимирович.
Культура довіри в рекламі та PR-технологіях: практикум : навч. посібник / О. В. Хижняк ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 96 с. - Бібліогр.: с. 84-95
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547491кп хр 94(739.8)".../1867/..."
Х 76 

Хомчук, Оксана Олексіївна.
Аляска після Росії : монографія / О. О. Хомчук, Т. О. Хомчук. - Київ ; Чікаго : КВІЦ, 2016. - 896 с. : іл. - (Orthodoxy in The History of America)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547493кп хр
821.161.2'06-32(082)
Ц 99


 


Ця шокуюча Східна Європа : антологія українського оповідання ХХІ століття (2000-2015) / упоряд., авт. передм. В. Г. Даниленко. - К. : Фенікс, 2016. - 303 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547496кп хр
821.161.2'06-312.6
Ч-46 

Чередниченко, Дмитро Семенович.
Княжий краєвид із Лисої гори : повість / Д. С. Чередниченко. - К. : Фенікс, 2016. - 239 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1546984кп чз
63.3(4УКР)я73
Ч-75Чорний, Дмитро Миколайович.
Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 264 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1546992кп хр
530.18(075.8)
Ч-75


 

Чорногор, Леонід Феоктистович.
Нелінійна радіофізика : підручник / Л. Ф. Чорногор ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 204 с. : граф., фот. кол. - Бібліогр.: с. 202-203
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547498кп хр 821.161.2.09(092)
Шев(02.064)
Ш 37


Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 15 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г. Ф. Семенюк, Л. М. Задорожна, О. С. Снитко та ін. - К. : Київський університет, 2012. - 207 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547499кп хр 821.161.2.09(092)
Шев(02.064)
Ш 37


Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 16 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г. Ф. Семенюк, Л. М. Задорожна, О. С. Снитко та ін. - К. : Київський університет, 2013. - 335 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547501кп хр 821.161.2.09(092)Шев(02.064)
Ш 37Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-ї річниці від дні нароодження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г. Ф. Семенюк, Л. М. Задорожна, О. С. Снитко та ін. - К. : Київський університет, 2016. - 292 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547500кп хр 821.161.2.09(092)Шев(02.064)
Ш 37


Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 17 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г. Ф. Семенюк, Л. М. Задорожна, О. С. Снитко та ін. - К. : Київський університет, 2014. - 415 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547497кп хр 821.161.2.09(092)Шев(02.064)
Ш 37


Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 13 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г. Ф. Семенюк, Л. М. Задорожна, О. С. Снитко та ін. - К. : Київський університет, 2011. - 303 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546968кп хр 543.422.3(075.8)
Ш 67Шкумат, Анатолій Петрович.
Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві : лабораторний практикум : навч. посібник / А. П. Шкумат ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 168 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 166-167
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547502кп бф
32(038)
Ш 70


 

Шляхтун, Петро Панасович.
Політологічний термінологічний словник / П. П. Шляхтун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2015. - 544 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

1547503кп хр
821.161.2'06-313.1
Щ 32Щегельський, Павло Григорович.
Бюст молодої поетеси : сатиричний роман / П. Г. Щегельський. - К. : Фенікс, 2016. - 365 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547424кп хр
821.161.2'06-94
Щ 92


Щоденник Майдану. Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах / Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. - К. : Фенікс, 2016. - 302 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547000кп чз
65.433.8я73
Ю 83


Юрченко, Світлана Олексіївна.
Міжнародний туризм : навч. посіб. / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 328 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1547309кп хр
65.9(4УКР)428-21я9
Ю 95
Юшина, Світлана Іванівна.
Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні : монографія / С. І. Юшина ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 147 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546970кп хр
74.480.42(УКР-4ХАР)д
Я 46Якоб, Людвиг фон.
Спогади про моє життя / Л. Г. фон Якоб ; упоряд., комент. С. О. Синюрка, наук. ред. С. І. Посохов, пер. з нім. О. М. Бєлозьорова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2016. - 300 с. - (Україна в записках мандрівників і мемуарах)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547506кп чз 821.161.2.09(092)Шев
Я 47Яковина, Оксана Петрівна.
Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність / О. П. Яковина, О. Т. Слободян. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека