Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
Грудень
 

 

 

Червень

 


Видано на Дніпропетровщині

 

ф1548969кп оил
811.111(075)
Т 88Tyron, Olena.
Technical Englisn for nautical engineers : student's book. Level 1 / O. Tyron. - К. : Ліра-К, 2017. - 111 с. - Библиогр.: с. 111
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

1548970кп чз
346(477)(075.8)
А 43

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина) : навч. посіб. / О. С. Горяєва [та ін.] ; ред.: В. С. Щербина, В. В. Рєзнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Ліра-К, 2018. - 798, [2] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 797-798
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1549007кп чз
1549008 аб
159.922:004.738.5
Б 24

 

Баранов, Андрей.
Интернет-психология / А. Е. Баранов. - К. : СВАРОГ, 2017. - 263 с. : ил. - (Практическая психология). - Библиогр.: с. 264
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).
 

1549026кп чз 159.922.76:616.896
Б 24


Барбера, Мэри Линч.
Детский аутизм и вербально-поведенческий подход : обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами / М. Л. Барбера, Т. Расмуссен ; авт. предисл. М. Санберг. - К. : СВАРОГ, 2017. - 304 с
Перевод заглавия: The education of children with autism and related disorders
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1549696 аб 821.161.2(477.63)'06-1
Б 48


Бережний, Олександр Григорович.
Стежиною Шевченка : поезії. Зб. 3 / О. Г. Бережний. - Жовті Води : Норма, 2017. - 154 с
Экземпляры: всего:3 - мп(1), край(1), аб(1).

 

 


1548940кп чз
1548941 аб
94(41)"15/17"
Б 53
Беспалова, Наталия Юрьевна.
Загадки истории. Британская империя / Н. Ю. Беспалова. - Харьков : Фолио, 2017. - 379 с. - (Загадки истории)
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).


 

 

 

1548896кп чз
1548897 аб
342.3.077.7(075.8)
Б 77

Бойко, Ірина Володимирівна.
Адміністративна процедура : конспект лекцій / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова ; за заг. ред. І. В. Бойко. - Харків : Право, 2017. - 132 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 1549023кп чз
1549024 аб
159.9(075.8)
Б 77
 

Бойченко Е. В.
Азбука психологии : учебное пособие / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков. - К. : СВАРОГ, 2017. - 192 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1). 

1548998кп иск
780.614.13(076)
Б 88

Брояко, Надія Богданівна.
Теорія і практика бандурного виконавства : навч. посіб. / Н. Б. Брояко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 195 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


 

1549022кп чз
159.9(076)
Б 90Бузок А. К.
Теория и технология решения психологических проблем : учебно-практическое пособие / А. К. Бузок. - К. : Центр учебной лит., 2017. - 190 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1548973кп хр
613.2(075)
В 53

Вісловух, Андрій Митрофанович.
Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини : навч.-практ. розробка з курсу "Безпека життєдіяльності" / А. М. Вісловух ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : Ліра-К, 2017. - 252 с. - Бібліогр. у кінці ст.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1549001кп хр 341.236:341.4(02.064)
В 12

 

 


Важна, Катерина Анатоліївна.
Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К. А. Важна. - К. : Ліра-К, 2017. - 289 с. - Бібліогр.: с. 248-273
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


м1548953кп хр
м1548954 аб
821.511.111'06-31
В 15

Валтарі, Міка.
Місячний краєвид : повість / М. Валтарі ; пер. з фін. Ю. Зуб. - Харків : Фоліо, 2017. - 120 с. - (Карта світу)
Перевод заглавия: Kuun maisema
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1). м1548958кп хр
м1548959 аб
821.511.111'06-31
В 15


 

Валтарі, Міка.
Панна ван Бруклін : повість / М. Валтарі ; пер. з фін Ю. Зуб. - Харків : Фоліо, 2017. - 120 с. - (Карта світу)
Перевод заглавия: Fine van Brooklyn
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
 

 

м1548964кп хр
м1548965 аб
821.511.111'06-31
В 15


 

Валтарі, Міка.
Такого не буває : повість / М. Валтарі ; пер. з фін. Ю. Зуб. - Харків : Фоліо, 2017. - 120 с. - (Карта світу)
Перевод заглавия: Sellaista ei tapahdu
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 


1549020кп чз
615.851
В 17


Ван Дорцен, Эмми.
Психотерапия и поиски счастья / Э. Ван Дорцен ; пер. с англ. А. Багрянцева. - К. : Сварог, 2017. - 296 с. - Библиогр.: с. 288-294
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1548934кп хр
343.14(02.064)
В 17Вапнярчук, В'ячеслав Віталійович.
Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія / В. В. Вапнярчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2017. - 407 с. - Бібліогр.: с. 362-407
Экземпляры: всего:1 - хр(1).ф1548993кп по
004.43(075.8)
В 19


 

 


Васильєв, Олексій.
Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посібник / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2017. - 382 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).


 


1550675 оил
811.111'25(075.8)
В 24


Введение в теорию и практику перевода : учебное пособие / А. Я. Алексеев, Я. В. Бойко, Т. Ю. Введенская и др.; под общ. ред. Т. Ю. Введенской ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Нац. гор. ун-т". - Дипро : НГУ, 2017. - 189 с. - Библиогр. в конце разд.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), оил(1).
ф1548899кп бф
340.12(477)(031)
В 27

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право. - 2017. - ISBN 978-966-937-048-8
Т. 2 : Філософія права / ред.: С. І. Максимов, М. В. Костицький, Ю. М. Оборотов [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 1128 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

ф1548900кп бф
340(477)(031)
В 27


 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право. - 2017. - ISBN 978-966-937-048-8
Т. 3 : Загальна теорія права / ред.: О. В. Петришин, В. В. Лемак, Д. В. Лук'янов [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 952 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).1548935кп чз
1548936 аб
349.2(4)(075.8)
В 29

Венедіктов, Сергій Валентинович.
Трудове право в державах Європи : підручник / С. В. Венедіктов, Г. О. Спіцина. - Київ : Ніка-Центр, 2017. - 184 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 


1549028кп чз
159.964.2-053.6
В 48

 

Винникотт, Дональд Вудс.
Игра и реальность / Д. В. Винникотт. - К. : Сварог, 2017. - 208 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 1549025кп оил
811.581(075)
В 49

Виноградская А. В.
Деловой китайский : учебное пособие / А. В. Виноградская. - К. : СВАРОГ, 2017. - 163 с. - Библиогр.: с. 160
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 1548904кп бф
349.6(477)(094.4)
В 62

Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Повітряний кодекс України : станом на 22 вересня 2017 року: відповідають офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2017. - 277 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 
1551048 хр
94:341.465](477=411.16)"
1941/1945"
В 64Возрождение памяти: воспоминания свидетелей и жертв Холокоста. Вып. 7 / гол. ред. И. Я. Щупак. - Дн-ск : Ин-т Ткума, 2017. - 216 с. - (Украинская библиотека Холокоста. Документы)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).


 

 


1550669 чз
574:61(075.8)
Г 79
Гребняк, Николай Петрович.
Медицинская экология в терминах, схемах, таблицах и тестах : учеб. пособие / Н. П. Гребняк, С. А. Щудро, Р. А. Федорченко, Т. А. Головкина. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 212 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), чз(1).


1550605 оил
574:61(075.8)
Г 79
Гребняк, Николай Петрович.
Медична екологія у термінах, схемах, таблицях і тестах : навч. посібник / Н. П. Гребняк, С. А. Щудро [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 204 с
Перевод заглавия: Medical ecology in terms, diagrams, tables and tests
Экземпляры: всего:2 - мп(1), оил(1).

 

1549005кп иск
78.089.6(076)
Г 85Грицюк, Олена Юріївна.
Читання хорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 39 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1548946кп хр
94:343.712.2](365)
Г 93

 

Губарев, Виктор Кимович.
Загадки истории. Пираты / В. К. Губарев. - Харьков : Фолио, 2017. - 377 с. - (Загадки истории)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


1548916кп чз
001.891(075.8)
Д 18Данильян, Олег Геннадійович.
Організація та методологія наукових досліджень : навч. посібник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. - Харків : Право, 2017. - 448 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 


1548905кп чз 821.161.2.09(092)Шев
Д 30


Демиденко, Григорій Григорович.
Думи і шляхи Тараса : науково-популярний нарис / Г. Г. Демиденко. - Харків : Право, 2017. - 1022 с. : іл. - Бібліогр.: с. 1020-1022
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
.

 

 

ф1550721 хр
342.25(082)
Д 36


Державне управління та місцеве самоврядування = Public administration and local goverment : зб. наук. праць. Вип. 3 (34) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; ред.: С. М. Серьогін, І. І. Хожило, О. М. Рудік [та ін.]. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 168 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
1549021кп чз
159.923.019.2
Д 40 Джеймс, Мюриел.
Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с гештальтупражнениями / М. Джеймс, Д. Джонгвард ; пер. с англ. Б. Е. Волынский ; ред. Л. А. Петровская. - К. : СВАРОГ, 2017. - 336 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 1549017кп чз
159.922:616.8
Д 62

Дойдж, Норман.
Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга / Н. Дойдж ; пер. с англ. Е. Виноградова. - К. : Сварог, 2017. - 544 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 
1548942кп чз
1548943 аб 94(37)
Д 66Домановский, Андрей Николаевич.
Загадки истории. Византия / А. Н. Домановский. - Харьков : Фолио, 2016. - 375, [2] с. - (Загадки истории)
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 1548997кп иск 781.6(477)(02.064)
Д 69

 
Дорофєєва, Вероніка Юріївна.
Теоретичні аспекти сучасної української музики : монографія / В. Ю. Дорофєєва ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 187 с. - Бібліогр.: с. 172-187
Экземпляры: всего:1 - иск(1). 

 1548906кп чз
1548907 аб
349.6(477)(075.8)
Е 45

 
Екологічне право в запитаннях та відповідях : навч. посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана. - Харків : Право, 2017. - 208 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 

 

ф1548977кп по
728.2:697.1(075.8)
Е 62
Енергоефективний панельний житловий будинок. Архітектура будівель та споруд : навч. посібник / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; за заг. ред. Г. В. Гетун. - К. : Ліра-К, 2018. - 190 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 


 

 

1548945кп хр
94(4)"1278/1918"
Е 72

Ермановская, Анна Эдуардовна.
Загадки истории. Империя Габсбургов / А. Ермановская. - Харьков : Фолио, 2017. - 378, [2] с. - (Загадки истории)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 1548932кп чз
1548933 аб
321.01(075.8)
Ж 35Жаровська, Ірина Мирославівна.
Теорія влади : навчальний посібник / І. М. Жаровська. - Харків : Право, 2016. - 237 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1). 

 

1550668 хр
616.8(075.8)
З-14

Загальна неврологія: тестові завдання : навч. посібник / С. В. Абрамов [та ін.] ; Дніпропетр. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 116 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
.

 

 
ф1548999кп бф
347.97/.99(477)
З-19


Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : науково-практичний коментар станом на 5 вересня 2017 року / Ю. О. Буглак, В. В. Галунько, А. В. Григоренко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 568 с. - Загол. обкл. : Науково-практичний коментар закону України "Про судоустрій і статус суддів"
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1550688 хр
622.7(082)
З-41


Збагачення корисних копалин : наук.-техн. зб. Вип. 66 (107) / Нац. гірн. ун-т ; гол. ред. П. І. Пілов. - Дніпро, 2017. - 154 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
1550616 хр
622.7(082)
З-41
Збагачення корисних копалин : наук.-техн. зб. Вип. 67 (108) / Нац. гірн. ун-т ; гол. ред. П. І. Пілов. - Дніпро, 2017. - 197 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
.

ф1548986кп иск
793.31(=161.2)(075)
З-91


Зубатов, Сергій Лук'янович.
Методика викладання українського народного танцю : підручник / С. Л. Зубатов ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 375 с. : мал.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).
1551022 хр
001.891:94:341.485]
(477=411.16)(082)
І-90

Історичні етюди - для сучасності 2017 : науково-дослідницькі роботи учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України / Укр. ін-т вивчення Голокосту “Ткума”, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Мала акад. наук учнів. молоді Дніпропетр. обл. Ради ; гол. ред. Д. Шаталов. - Дніпро : Ткума, 2017. - 317 с. : табл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).


 ф1548952кп хр
821.161.1'06-31
К 19
Кантор, Максим Карлович.
Красный свет : роман в 2 ч. / М. К. Кантор. - Харьков : Фолио, 2017. - 684 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1548975кп нмо
02(07)
К 21Каракоз, Олена Олександрівна.
Бібліотечна професіологія : практикум / О. О. Каракоз ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 68 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).


 1548980кп нмо
002.2(07)
К 21


Каракоз, Олена Олександрівна.
Книгознавство : практикум / О. О. Каракоз ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 72 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).
.

 

ф1548981кп нмо
002.2-047.37](477)(082.2)
К 53

Книгознавча школа : антологія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; уклад. В. М. Медведєва ; ред. М. М. Поплавський [та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 642, [2] с. - (Наукові школи)
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).

1548948кп хр
1548949 аб
821.161.1(477)'06-31
К 59 


Козачинский, Александр Владимирович.
Зеленый фургон : повесть / А. В. Козачинский ; авт. предисл. Е. Л. Деменок. - Харьков : Фолио, 2017. - 185 с. - (История Украины в романах)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 


1548950кп хр
1548951 аб
821.161.2'06-31-93
К 59

Кокотюха, Андрій Анатолійович.
Колекція гадів : повісті / А. А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2017. - 185 с. - (TeenBookTo)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 1549009кп чз
159.922.7:37.
091.212.7-026.516
К 63

Комплексная коррекция трудностей обучения в школе / под ред.: Ж. М. Глазман, А. Е. Соболевой. - К. : СВАРОГ, 2017. - 544 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1548982кп чз
1548983 аб 342.95:339.137.2(477)(075.8)
К 64

Конкурентне право України : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. В. С. Щербини, І. В. Лукач. - К. : Ліра-К, 2017. - 380 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).1548931кп хр 347.9-054.6(02.064)
К 71 


Косовський, Леонід Миколайович.
Судочинство у цивільних справах з іноземним елементом : монографія / Л. М. Косовський ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 300 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1548994кп чз
687.01-048.42(075.8)
К 72
Костюченко, Олена Вікторівна.
Проектна діяльність в індустрії моди: організаційні та психологічні аспекти : навчальний посібник / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 315 с. - Бібліогр.: с. 300-315
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1549080кп край
908(477)(01)(083.86)
К 77
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України, 2011-2015 : бібліографічний покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. В. Михайлова. - К. : Нац. іст. б-ка, 2017. - 156 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 ф1551044 хр
94:341.485](477=411.16)"
1941/1945(02.064)
К 84


Круглов, Александр.
Холокост в Украине: Рейхскомиссариат “Украина”, Губернаторство “Транснистрия” : монография / А. Круглов, А. Уманский, И. Щупак. - Днипро : Ткума, 2016. - 563 с. : фот., табл. - (Украинская библиотека Холокоста)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

1548984кп хр
379.8:008(02.064)
К 90


Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : колективна монографія / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; ред. кол.: І. В. Петрова, Д. В. Солоха, М. М. Ткач [та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 327 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1549003кп иск 780.8:780.616.432"
18/19"(02.064)
Л 55
Лігус, Ольга Марківна.
Українська фортепіанна музика ХІХ - початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) : монографія / О. М. Лігус ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 222 с. - Бібліогр.: с. 199-214
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

ф1548914кп чз
ф1548915 аб
342.56:351.74](477)(075.8)
Л 24


Лапкін, Андрій Васильович.
Організація судових та правоохоронних органів України : навчальний посібник у схемах / А. В. Лапкін. - 6-е вид., змін. і допов. - Харків : Право, 2017. - 167 с. : рис. - Бібліогр.: с. 164-167
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 ф1548918кп чз
ф1548919 аб
347.963(477)(075.8)
Л 24
Лапкін, Андрій Васильович.
Основи прокурорської діяльності в Україні : навчальний посібник у схемах / А. В. Лапкін. - 4-е вид., змін. та допов. - Харків : Право, 2017. - 151 с. : рис. - Бібліогр.: с. 145-151
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).


ф1548929кп чз
ф1548930 аб
347.9(477)(075.8)
Л 24Лапкін, Андрій Васильович.
Судове право України : навч. посібник у схемах / А. В. Лапкін. - 2-ге вид., змінене та доп. - Харків : Право, 2017. - 150 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1). 

1548963кп хр
821.512.161'06-31
Л 36


Леві, Маріо.
Стамбульська казка / М. Леві ; пер. з турец. О. Б. Кульчинський. - Харків : Фоліо, 2017. - 730 с
Перевод заглавия: Istanbul bir masaldi
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1548912кп хр
342.9.038(477)(02.064)
Л 87
Лученко, Дмитро Валентинович.
Механізм оскарження в адміністративному праві: теоретичні й прикладні аспекти : Монографія / Д. В. Лученко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 440 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1550527 край
94(477.63-22)
М 12
 


Магдалинівка та відомі магдалинівці / упоряд. О. Д. Давидов. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 64 с. : фот. - (Почесний громадянин - відзнака громади)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).


1548938кп хр
347.73(02.064)
М 17 

 

Макух, Оксана Володимирівна.
Фінансові правовідносини: теорія, сучасний стан і тенденції розвитку : монографія / О. В. Макух ; Класич. приват. ун-т. - Харків : Право, 2016. - 301 с. - Бібліогр. у виносках
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1548913кп бф
349.6(477)
М 19Малишева, Наталія Рафаелівна.
Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" / Н. Р. Малишева, М. І. Єрофеєв ; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. - Харків : Право, 2017. - 413 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 


1548927кп бф 341.645(443.831.2)
М 24
Манукян, В'ячеслав Ішханович.
Страсбургское право. Европейский суд по правам человека. Право, практика, комментарий / В. І. Манукян. - Харьков : Право, 2017. - 596 с. - Библиогр.: с. 590-597
Экземпляры: всего:1 - бф(1).1548910кп чз
347.96:572.025
М 24


Манукян, Вячеслав Ишханович.
Левоведение. Почему юрист не танцует твист? : Профессиональный портрет юриста в литературно-правовом интерьере / В. И. Манукян. - Харьков : Право, 2017. - 392 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1548911кп хр 349.2:331.108.644.7
(477)(02.064)
М 31Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: актуальні проблеми правового забезпечення і правозастосування : монографія / О. М. Ярошенко [та ін.] ; ред. О. М. Ярошенко. - Харків : Юрайт, 2017. - 224 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

ф1548902кп бф
ф1548903 аб
347.952(477)(075.8)
М 32

Масюк, Василь Васильович.
Виконавче провадження у схемах і таблицях : навч. посібник / В. В. Масюк, М. Ю. Акулова. - Харків : Право, 2017. - 126 с
Экземпляры: всего:2 - бф(1), аб(1).

 м1548955кп хр
м1548956 аб
821.133.1'06-31
М 74


Модіано, Патрік.
Нічна трава : роман / П. Модіано ; пер. з фр. Я. Коваль. - Харків : Фоліо, 2017. - 119 с. - (Карта світу)
Перевод заглавия: L'herbe des nuits
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).1548928кп хр
343.22(477)(02.064)
М 91


 Муратова, Світлана Олександрівна.
Судимість у системі інститутів загальної частини кримінального права України : монографія / С. О. Муратова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 272 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


1548962кп хр
94(100)"15/19"
М 91
 

Мустафін, Олексій Рафаїлович.
Справжня історія пізнього Нового часу / О. Р. Мустафін. - Харків : Фоліо, 2017. - 428, [2] с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1550197 край
94(477)(082)
Н 17
 

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць. Вип. 14 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; гол. ред. С. І. Світленко. - Дніпро : Ліра, 2016. - 224 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).
1548898кп хр
342.95:324](477)(02.064)
Н 32
Настюк, Василь Якович.
Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні : монографія / В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева, О. В. Клок ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 216 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

Ф1549006кп бф
342.9(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар кодексу України про адміністративні правопорушення / під ред.: Р. А. Калюжного, М. І. Іншина, І. М. Шопіної [та ін.]. - 5-те вид. - К. : Правова єдність, 2013. - 976 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).ф1549000кп бф
347.61/.64(477)(094.4)
Н 34

 

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків : станом на 5 вересня 2017 року / С. М. Кавун, О. М. Клюєв, А. А. Стародубцев [та ін.]. - К. : Професіонал, 2017. - 360 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


ф1549012кп бф
347.9(477)(094.4)
Н 34Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : станом на 5 вересня 2017 року / К. А. Бабенко, О. В. Батрин, В. І. Бобрик [та ін.] ; ред. С. О. Короєд. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 523, [1] с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).1548924кп хр
343.123.6(477)(02.064)
Н 82


 Нор В. Т.
Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею / В. Т. Нор, Д. Є. Крикливець ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Колір ПРО, 2017. - 376 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 1549108 край 821.161.2(477.63)'06-1
О-57

Омельченко, Олеся.
Дивограй : історико-філософсько-фантастичний роман-есе у віршах / О. Омельченко. - Дніпро : Ліра, 2017. - 475 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).1548985кп хр
82.09-6(4)"18/19"(02.064)
О-58
Оніщенко, Олена Ігорівна.
Культуротворчий потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття : монографія / О. І. Оніщенко ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого. - К. : Ліра-К, 2017. - 267 с. - Библиогр.: с. 264-267
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1548920кп бф
342.56:351.74](477)(094.9)
О-64


Організація судових та правоохоронних органів: нормативні акти / упоряд. А. В. Лапкін. - Харків : Право, 2017. - 540 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 1548917кп чз
343.13(430)(075.8)
О-75
Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина : навч. посібник / В. А. Савченко [та ін.] ; Івано-Франків. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.". - Харьков : Право, 2017. - 372 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1549002кп иск
785(477)-047.44(076)
П 34


Пістунова, Тетяна Василівна.
Українська інструментальна музика. Музично-текстологічний аналіз : навч. посіб. / Т. В. Пістунова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 130 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

1548968кп хр
821.512.161'06-31
П 15Памук, Орхан.
Химерність моїх думок / О. Памук ; пер. Н. А. Третякова. - Харків : Фоліо, 2017. - 506 с
Перевод заглавия: A strangness in my mind
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548901кп хр
343.14(477)(02.064)
П 16

 


Панова, Аліса Віталіївна.
Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : монографія / А. В. Панова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2017. - 256 с. - Бібліогр.: с. 222-254 та у виносках
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1548990кп чз
655.41(075.8)
П 18


Партико, Зіновій Васильович.
Основи видавничої справи : навч. посібник / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 304 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


ф1548991кп чз
001.817(075.8)
П 18
Партико, Зіновій Васильович.
Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посібник / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 232 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1548992кп хр 349.3:364.3(02.064)
П 21 


Пацурія, Ніно Бондовна.
Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 
1548921кп чз
1548922 аб
349.3:364.35](477)(075.8)
П 25 Пенсійне забезпечення : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : Право, 2017. - 308 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 
1548976кп хр
398.4(=161.2)"
18/19"(02.064)
П 59

 Поріцька, Ольга Анатоліївна.
Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов'янському контексті (ХІХ-ХХ ст.) : монографія / О. Поріцька ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 164 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 ф1548978кп иск 785.1.036.9(075)
П 63 

Постой, Григорій Григорович.
Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та практика : навч. посіб. / Г. Г. Постой ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 147 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

1550664 край
657(477)(062.552)
П 78

 

 

Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та оподаткування : матеріали всеукраїнської наукової конф. (22-24 листопада 2016 р., м. Дніпро) / Нац. гірн. ун-т ; ред. кол. М. С. Пашкевич [та ін.]. - Дніпро : НГУ, 2016. - 91 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).

 


1548937кп хр 130.2:001.102(02.064)
П 85


 

Прудникова, Олена Вікторівна.
Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти : монографія / О. В. Прудникова ; ред. О. П. Дзьобань ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т інформатики і права. - Харків : Право, 2017. - 495 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548966кп хр
1548967 аб
821.161.2'06-31
Р 15


Радутний, Радій Володимирович.
Темна синя вода. Джерело : роман / Р. В. Радутний. - Харків : Фоліо, 2016. - 283 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 
1549015кп чз
159.942.5
Р 51 

Риман, Фриц.
Основные формы страха : исследование в области глубинной психологии / Ф. Риман ; пер. с нем. Э. Л. Глушанский. - 3-е изд. - К. : Сварог, 2017. - 336 с. - (Гуманистическая психиатрия)
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

1548947кп чз 94(100)"1162/1492"
Р 81

Рощина, Наталия Анатольевна.
Загадки истории. Чингисхан / Н. А. Рощина. - Харьков : Фолио, 2017. - 374, [2] с. - (Загадки истории)
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1549018кп чз
159.922
Р 82 


Рубштейн, Нина Валентиновна.
Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2017. - 224 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


1548987кп иск
784.031.4(075)
С 38

 

 
Сінельніков, Іван Григорович.
Методика роботи з фольклорним колективом : навч. посіб. / І. Г. Сінельніков ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 234 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 


1548979кп иск
78.03(477-87)(072)
С 38


Сіненко, Оксана Олександрівна.
Історія зарубіжної музики : метод. рек. / О. О. Сіненко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 79 с. - Бібліогр.: с. 72-74
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

1548972кп иск
78.08-047.44(076)
С 38

Сіненко, Оксана Олександрівна.
Аналіз музичних творів : практикум / О. О. Сіненко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 111 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

ф1548989кп хр
341.224(02.064)
С 17

Самойленко, Євген Анатолійович.
Міжнародно-правове регулювання судноплавного використання міжнародних рік : монографія / Є. А. Самойленко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Сумський держ. ун-т. - К. : Ліра-К, 2017. - 266 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1548996кп иск 78.087.68.031.4(477)
"18/19"(02.064)
С 44
Скопцова, Олена Михайлівна.
Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ-ХХ століття) : монографія / О. М. Скопцова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 178 с. - Бібліогр.: с. 152-168
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


1548971кп иск
78.087.68-047.44(076)
С 44
Скоромний, Віктор Петрович.
Аналіз вокально-хорових творів : практикум / В. П. Скоромний ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 78 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1549149кп край
821.161.1'06-1
С 46


Скуратовский, Владимир Ильич.
Между междометьями / В. Скуратовский. - М. : Гос. ин-т искусствознания, 2016. - 153 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).
ф1548988кп хр
341.4(02.064)
С 60

Солоненко, Олег Миколайович.
Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становлення та розвитку : монографія / О. М. Солоненко ; Нац. акад. внутр. справ України. - К. : Ліра-К, 2017. - 357, [3] с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1549013кп хр
1549014 аб
159.9(075)
С 62
Сонин, Валерий Абрамович.
Общий психологический практикум : [учебное пособие] / В. А. Сонин. - К. : СВАРОГ, 2016. - 415 с. - Библиогр.: с. 403-411
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1). 

1548995кп по
636(075.8)
С 76
Стандартизація у тваринництві : навчальний посібник / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; ред. І. І. Ібатуллін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2017. - 548 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).

1550244 край
1550245 аб
821.161.2'06-1
С 77Старченко, Віталій Іванович.
Ламка експресія доби. Світла сторона : поезія / В. Старченко. - Дніпро : Ліра, 2017. - 200 с
Экземпляры: всего:3 - мп(1), край(1), аб(1).
ф1548908кп бф
349.444(477)(094.4)
Т 48

 Ткачук, Олег Миколайович.
Житлове законодавство України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 104 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).ф1548909кп бф
343.2/.7(477)(094.4)
Т 48
Ткачук, Олег Миколайович.
Кримінальний та кримінальний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 308 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
 

ф1548926кп бф
344.61/64(477)(094.4)
Т 48

Ткачук, Олег Миколайович.
Сімейне законодавство України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України та практика ЄСПЛ / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 248 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
 

ф1548939кп бф
347(477)(094.4)
Т 48

 

Ткачук, Олег Миколайович.
Цивільний та цивільний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 340 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).1548944кп хр 94(44)“1789/1799”
Т 52

Толпыго, Алексей Кириллович.
Загадки истории. Злодеи и жертвы Французской революции / А. К. Толпыго. - Харьков : Фолио, 2017. - 377 с. - (Загадки истории)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1548923кп хр
349.6:582](477)(08/064)
Т 82
Туліна, Ельбіс Євгенівна.
Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 216 с. - Бібліогр.: с. 187-214
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1551012 хр 94:341.465](477=411.16)
"1941/1945"
У 71

Уроки Голокосту: мужність, пам'ять, співчуття. - Дніпро : Ін-т Ткума, 2017. - 200 с. - (Українська бібліотека Голокосту)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

 

 

1549004кп иск 78.087.68.071.2(076)
Ф 29

Фах диригування : практикум для студ. ф-ту муз. мистецтва спец. хорове диригування / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. мистецтва ; ред., упоряд. Н. М. Кречко. - К. : Ліра-К, 2017. - 138 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1). 

1549046 край
821(100)06(082)
Ф 44
Фестиваль збирає суперників, фестиваль знаходить друзів : за підсумками заочного туру міжнародного фестивалю літературних видань та їх авторів "Рідкісний птах-2017" / Конгр. літераторів України. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 336 с. - (Рідкісний птах, 2017, Дніпро)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1). 

1550257 аб
821.161.1(477)'06-34
Ф 53 

Филина, Виктория Николаевна.
Волшебные краски Ринии : сказка / В. Филина. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2017. - 36 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), аб(1).


 

1548961кп хр
821.111(73)'06-31
Ф 83
 


Франзен, Джонатан.
П'юріті : роман / Дж. Франзен ; пер. з англ. О. В. Сминтини. - Харків : Фоліо, 2017. - 679 с. - (Карта світу)
Перевод заглавия: Purity
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

м1548957кп хр 821.161.1(477)'06-1
Х 39


Херсонский, Борис Григорович.
Одесский дневник 2015-2016. Взрывная волна / Б. Г. Херсонский. - Харьков : Фолио, 2017. - 410 с. - (Сафари)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1548974кп бф
01(07)
Ш 63 


Шипота, Галина Євгенівна.
Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 148 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

1548925кп хр 343.241(436):343.2(477.83/84)
"1852"(02.064)
Ш 96
 


Шуп'яна, Мар'яна.
Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1852 року та практика їх застосування у Східній Галичині : монографія / М. Шуп'яна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2017. - 252 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

ф1548960кп хр
94-051(477)
Я 60
 

Яневський, Данило Борисович.
Проект "Україна": Архітектори, виконроби, робітники. А-Г / Д. Яневський. - Харків : Фоліо, 2017. - 296 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

     
     
     
     
 

 


 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека